POLITIKA POSLOVANJA

Molimo vas da pažljivo pročitate naše smernice za transfer (prenos) i odustajanje od učešća.

U nastavku slede odvojena HIGHLANDER uputstva za transfer (prenos), za odustajanje od učešća, odlaganje od učešća i plaćanje na rate.

TRANSFER

Ako želiš da preusmeriš svoju prijavu na drugog učesnika/cu ili događaj, molimo te pročitaj sledeća pravila i uputstva.

TRANSFER NA DRUGOG UCESNIKA

 • Transfer na drugu osobu je moguć i za individualne i grupne registracije
 • Nakon sprovedenog transfera, novi učesnik/ca se odriče prava na ponovni transfer, odustajanje ili odlaganje učešća:
 1. Ponovni transfer na drugu osobu
 2. Transfer na drugi događaj
 3. Celokupnu ili delimičnu refundaciju sredstava prilikom odustajanja
 4. Odlaganje učešća
 • Transfer na drugu osobu naplaćuje se uz dodatni iznos za transfer od 30 € (+ 7% Active nadoknade) prilikom nove registracije koji će platiti novi učesnik/ca, a ne učesnik/ca koji/a je inicijalno kupio/la kotizaciju
 • Transfer na drugog učesnika/cu moguć je najkasnije 15 dana pre početka događaja - proveri rokove - ovde.

TRANSFER NA DRUGI DOGAĐAJ

 • HIGHLANDER transferi su dopušteni jedino na događaj unutar organizacije iste države u istoj kalendarskoj godini. U Srbiji se organizuje samo jedan događaj na Staroj planini i zato nije moguć transfer na drugi događaj, pošto ga u ovom momentu nema.
 • Nakon što se transfer sprovede, učesnik/ca se odriče prava na ponovni transfer, odustajanje ili odlaganje;
 1. Transfer na drugu osobu
 2. Celokupnu ili delimičnu refundaciju sredstava prilikom odustajanja
 3. Odlaganje učešća
 4. Ponovni transfer na drugi događaj, u Srbiji nije moguća ova opcija
 • Transfer na događaj u drugoj državi NIJE moguć
 • Transfer na drugi događaj naplaćuje se uz dodatni iznos za transfer od 30 € (+ 7% Active nadoknade) prilikom nove registracije
 • Ako se učesnik/ca prebacuje sa skupljeg događaja na jeftiniji, razlika u ceni neće mu biti refundirana
 • Ako se učesnik/ca prebacuje sa jeftinijeg događaja na skuplji, moraće platiti razliku u ceni i dodatni iznos za transfer od 30 € (+ 7% Active nadoknade)
 • Transfer na rasprodate događaje nije moguć
 • Opcija transfera na drugi događaj dostupna je isključivo za individualne prijave, NE vredi za promo i grupne prijave
 • Transfer na drugi događaj moguć je najkasnije 45 dana pre početka događaja (događaj za koji se učesnik/ca prvo prijavio) - proveri rokove ovde.

PROCES TRANSFERA

Molimo vas da pratite navedene korake ako želite da izvršite prenos učešća na drugi događaj:

 • Popunite obrazac za transfer na drugog učesnika/cu ili obrazac za transfer na drugi događaj ovde - iste možeš pronaći na dnu ove stranice
 • Nakon što podneseš obrazac, dobićeš potvrdni e-mail od Active-a
 • Molimo te da proveriš e-mail, uključujući i "spam" - ako nisi primio/la svoj potvrdni e-mail, molimo te da ponovno popuniš obrazac ili kontaktiraš stara.planina@highlanderadventure.com
 • Tvoj zahtev biće obrađen u roku od 5 radnih dana i od Active-a ćeš primiti poseban e-mail s linkom za registraciju novog učesnika/ce ili za novoodabrani događaj
 • Nakon nove prijave, primićeš poslednji potvrdni e-mail od Active-a.

ODUSTAJANJE

Ako želiš da odustaneš od događaja, molimo te pročitaj pravila i uputstva niže navedena.

ODUSTAJANJE OD UČEŠĆA

Ako želiš odustati od događaja, potrebno je predati svoj obrazac za odustajanje pre sledećih rokova:

 • Najkasnije 45 dana pre početka događaja: refundacija 50% od iznosa registracije
 • Nakon 45 dana pre početka događaja: refundacija iznosa kotizacije nije moguća

Proveri rokove ovde.

Novac će biti vraćen na kreditnu karticu sa koje je izvršena uplata sredstava za registraciju.

Molimo te da imaš na umu da refundacija sredstava na kreditnu karticu može potrajati 3-5 dana.

Opcija povlačenja sa povraćajem novca dostupna je samo za pojedinačne prijave i NE važi za promotivne i grupne unose.

PROCES ODUSTAJANJA

Molimo te da slediš ova uputstva ako želiš da odustaneš od događaja:

 • Popuni obrazac za odustajanje koji možeš pronaći ovde ili na dnu stranice
 • Nakon što podneseš obrazac, primićeš potvrdni e-mail od Active-a
 • Molimo te da proveriš e-mail, uključujući i "spam" - ako nisi primio/la svoj potvrdni e-mail, molimo te da ponovno popuniš obrazac ili kontaktiraš stara.planina@highlanderadventure.com
 • Tvoj zahtev biće obrađen u roku od 5 radnih dana i primićeš poseban e-mail lokalnog organizacionog tima događaja nakon realizacije refundacije sredstava
 • Primićeš i poslednji e-mail od Active-a s potvrdom otkazivanja registracije.

ODLAGANJE

Ako želiš odložiti učešće u događaju, molimo te pročitaj pravila i uputstva niže navedena.

ODLAGANJE UČEŠĆA ZA NAREDNU GODINU

 • Odlaganje učešća je dopuštena samo na događaj unutar organizacije iste države u narednoj kalendarskoj godini
 • Odlaganje učešća na događaj naredne godine moguća je i za individualne i grupne registracije (u tom slučaju cela grupa odlaže učešće)
 • Nakon što se odlaganje sprovede, učesnik/ca se odriče prava na transfer, odustajanje ili odlaganje;
 1. Transfer na drugu osobu
 2. Transfer na drugi događaj
 3. Celokupnu ili delimičnu refundaciju sredstava prilikom odustajanja
 4. Ponovno odlaganje učešća
 • Odlaganje registracije za narednu godinu moguća je najkasnije 45 dana pre početka događaja - proveri rokove ovde.

PROCES ODLAGANJA

Molimo te da slediš ova uputstva ako želiš odložiti učešće u događaju:

 • Popuni obrazac za odlaganje koji možeš pronaći ovde ili na dnu stranice
 • Nakon što podneseš obrazac, primićeš potvrdni e-mail od Active-a
 • Molimo te da proveriš e-mail, uključujući i "spam" - ako nisi primio/la svoj potvrdni e-mail, molimo te da ponovno popuniš obrazac ili kontaktiraš stara.planina@highlanderadventure.com
 • Tvoj zahtev biće obrađen u roku od 5 radnih dana i primićeš poseban e-mail lokalnog organizacionog tima događaja po završetku procesa odlaganja učešća. Nakon toga dobićeš novi registracioni link za događaj u narednoj godini kada registracija za tu godinu bude otvorena.
 • Primićeš i poslednji e-mail od Active-a s potvrdom odlaganja učešća.

PLAĆANJE NA RATE

Ako želiš da platiš kotizaciju na rate, molimo te pročitaj pravila i uputstva niže navedena.

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA RATE

 • Opcija transfera će biti dostupna nakon što su sve 3 uplate izvršene
 • Opcija odustajanja: samo ako su sve 3 rate uplate izvršene, vrede pravila odustajanja (refundacija 50% iznosa registracije najkasnije 45 dana pre početka događaja)
 • Plaćanje na rate moguće je odabrati do 90 dana pre datuma početka događaja za koji se registruje
 • Plaćanje na rate je moguce samo za HIGHLANDER Hercules i HIGHLANDER Pegasus formate
 • Plaćanje na rate dostupno je samo za individualne registracije
 • Plaćanje na rate ne odnosi se na ''Gift Voucher''

PROCES PLAĆANJA NA RATE

 • Ova opcija biće ponuđena u sekciji plaćanja prilikom registracije na odabrani događaj
 • Nakon registracije, ulogiraj se na svoj Active profile - Moji događaji/''My events'' kako bi proverio/la trenutnu dinamiku uplata, svoju kreditnu karticu i/ili uplatio/la ostatak iznosa

OTKAZIVANJE DOGAĐAJA

 • Učesnici NEĆE dobiti refundaciju sredstava - ako organizator događaja odloži, izmeni ili otkaže događaj iz bilo kojeg razloga, uključujući, no bez ograničenja na višu silu (što uključuje, ali nije ograničeno na vetar, kišu, grad, uragan, tornado, zemljotres), terorističke akte, požare, zaprećeni ili održani štrajk, poteškoće u radu, obustavu rada, ustanak, rat, pandemiju, katastrofu, poplavu, neizbežne onemogućavajuće okolnosti, uslove na ruti Događaja, ili sve druge uzroke koji su izvan kontrole organizatora događaja
 • Učesnici će dobiti POTPUNU refundaciju sredstava (izuzev 7% Active nadoknade) - ako organizator događaja odloži, izmeni ili otkaže događaj pod vlastitom kontrolom (drugi razlozi koji nisu gore navedeni)

REGISTROVANJEM UČESNICI RAZUMEJU I POTVRĐUJU:

 • Svi gore navedeni uslovi korišćenja usluge
 • Producent događaja zadržava pravo, po sopstvenom i potpunom nahođenju, da odbije ulazak, opozove prijavu bilo kog podnosioca prijave u bilo kom trenutku i/ili da diskvalifikuje bilo kog pojedinca sa događaja. Podnosilac prijave se izričito odriče bilo kakvog zahteva za naknadu štete koja proističe iz odbijanja ili povlačenja prijave za učešće u iznosu koji prelazi iznos startnine.
 • Ni u kom slučaju učesnik (ili bilo ko drugi u njihovo ime) bez prethodnog pismenog pristanka Producenta događaja, Avantura života d.o.o., njegovih nosilaca ili ovlašćenih lica ne sme: (a) koristiti bilo koju intelektualnu svojinu Producenta događaja, Avantura života d.o.o. i/ili njegove filijale, uključujući, ali ne ograničavajući se na, oznake i nazive HIGHLANDER (ZAJEDNIČKI IP-ovi) i/ili bilo koje reči ili oznake koje se odnose na, ili sugerišu, ili su zbunjujuće slične na Događaj, bilo koji logo Događaja, Naziv događaja, lokacija događaja, datum događaja ili udaljenost događaja (zajedno, „IP događaja“), ili (b) prodavati, plasirati, distribuirati ili proizvoditi bilo koje proizvode, događaje, robu, veb stranice ili usluge koji su brendirani događajem, ili brendirani ili označeni korišćenjem (i) bilo kojeg logotipa događaja, (ii) bilo kojeg naziva događaja, (iii) bilo kojeg IP-a događaja, ili (iv) ili bilo kojeg IP-a (uključujući bez ograničenja reč „HIGHLANDER” ili bilo koji njen prevod na strani jezik kao prefiks za, ili komponentu, bilo kog događaja, trgovačkog imena, žiga, naziva organizacije, naziva kluba ili brenda bilo koje vrste, u svakom slučaju na bilo koji način u vezi sa treningom, treniranjem ili bilo kojim sportom za planinarenje ili kampovanje)
 • Ovi Uslovi korišćenja usluge podležu primeni hrvatskog zakona i tumačiće se u skladu sa odredbama hrvatskog zakona, isključujući primenu Konvencije Ujedinjenih nacija o Ugovori o međunarodnoj prodaji robe (Beč, 1980) (CISG) i primena odredaba sukoba zakona u skladu sa međunarodnim privatnim pravom. Sve sporove koji proizilaze iz ovog Ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja zakonitog sklapanja, kršenja ili raskida ovog Ugovora, kao i pravne posledice koje iz toga proizilaze, upućuje se da stvar rešavaju mirenjem u skladu sa Pravilima mirenja. Hrvatska privredna komora na snazi. U slučaju da ovi sporovi ne budu rešeni mirenjem u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja predloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o kome su se stranke dogovorile, ovi sporovi će se rešavati arbitražom u skladu sa Pravilima Arbitraža Stalnog arbitražnog suda Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila). Za sporove čija vrijednost iznosi (uključujući) 500.000 EUR (pismeno: petsto tisuća eura), broj arbitara je jedan. Za sporove čija je vrijednost veća od 500.000 EUR (pismeno: petsto tisuća eura) broj arbitara je tri. Merodavno pravo je pravo Republike Hrvatske.
 • Jezik arbitražnog postupka je hrvatski. Mjesto arbitraže je Zagreb, Republika Hrvatska. Osoba ovlaštena za imenovanje je predsjednik Stalnog arbitražnog suda Hrvatske gospodarske komore.
 • Učesnici priznaju i potvrđuju svoju odgovornost za kompenzaciju za bilo kakvu štetu na tuđoj imovini i/ili materijalnu i/ili nematerijalnu štetu prouzrokovanu povredom ili smrću trećih lica (uključujući, ali ne ograničavajući se na druge učesnike Događaja, zaposlene/predstavnike Oslobođene strane i slično) koji mogu biti rezultat njihovih radnji i/ili neaktivnosti.

za TRANSFER, ODUSTAJANJE i ODLAGANJE

PRITISNI OVDJE
Hikers exercising

BECOME A PART OF
THE HIGHLANDER COMMUNITY!

Get the latest info about events, discounts, and educational content.

Read about all things encompassed in the Adventure of a Lifetime!

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York, NY

info@highlanderadventure.com

Terms of ServicePrivacy PolicyFAQContact

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York

info@highlanderadventure.com